วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เทคนิคการวาดภาพระบายสี

อุปกรณ์


1.สมุดวาดภาพ

2.สี

3.ปากกาสีดำ


วัตถุประสงค์
1. เพื่ิอให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงาน โดยอาศัยการคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) คือ จะต้องคิดให้ได้ว่างานนั้นมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร ควรทำอะไรก่อน ทำอะไรหลัง ในแต่ละขั้นตอนของงานควรใช้เวลาแค่ไหนถึงจะเสร็จ 

กระบวนการทำงาน

1.ฝึกทักษะย่อย  : ฝึกเขียนตัวหนังสือเป็นแบบต่างๆ เช่น สามมิติ ด้วยปาก2. ฝึกทึกษะการวาดรูปการ์ตูนด้วยปากกาขั้นตอนการทำงานจริง
1. เขียนตัวอักษร ตามที่ต้องการ พร้อมวาดรูปตกแต่ง


การประเมินผลงานด้วยตนเอง

1. ให้คะแนนผลงานตัวเอง 
2. อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินคะแนนที่เหมาะสม

การนำไปประยุกต์ใช้

1. หลักการคิด คือสามารถนำความรู้เรื่องการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้ ทั้งด้านการเรียน การทำงานเดียวและการทำงานเป็นกลุ่ม  จะต้องคิดให้ได้ว่างานนั้นมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร ควรทำอะไรก่อน ทำอะไรหลัง ในแต่ละขั้นตอนของงานควรใช้เวลาแค่ไหนถึงจะเสร็จ ควรมอบหมายงานให้กับใครรับผิดชอบ และหากเจ้าหน้าที่ไม่ว่างหรือไม่อยู่ ควรจะมอบหมายให้กับผู้ใดทำแทน เป็นต้น 
2. การสังเกตปรับปรุงแก้ไข คือ สามารถพิจารณางานของตนเองได้ว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไนเพื่อให้งานออกมาดีขึ้นกว่าเดิม 

การนำไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้

--- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ และการงานอาชีพ

การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1. สร้างนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นที่สนใจได้
3. นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้